Η Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ – ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ έχει σκοπό μέσω της υποβολής του διετούς επιχειρησιακού σχεδίου της, του οποίου οι στόχοι ταυτίζονται με τους σκοπούς και στόχους των εφαρμοστικών κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 και (ΕΚ) 611/2014 & (ΕΚ) 615/2014, και με επαρκώς τεκμηριωμένες, σωστά κατανεμημένες και στοχευμένες δραστηριότητες να επιτύχει τους στόχους της που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Στη δραστηριότητα Αii.1 η Ο.Ε.Φ. έχει εκπονήσει μελέτη για τις δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης του ελαιοπυρηνολύματος (πυρήνα δύο φάσεων) καθώς των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ

Στη δραστηριότητα Βiii.1 η Ο.Ε.Φ. θα εφαρμόσει πιλοτικά χρήση ‘‘έξυπνων παγίδων’’ για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς.

Στη δραστηριότητα Βiν.1 θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Στη δραστηριότητα Βiν.2 που αφορά τους ελαιοκαλλιεργητές της, η Ο.Ε.Φ. θα εφαρμόσει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. σε 410 ελαιοκαλλιεργητές μέλη της, το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα.

Στη δραστηριότητα Γiii.1 η Ο.Ε.Φ. θα πραγματοποιήσει υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος που προκύπτει από τις δραστηριότητές της, με στόχο, αφενός να μειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, μέσω της ενημέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη δραστηριότητα Γiii.2 θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατάρτισης των παραγωγών στον αγρό από γεωτεχνικούς, σχετικά με τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Επίσης θα διεξαχθούν έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, καθώς και εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής.

Στη δραστηριότητα Δi.1 η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί για τους παραγωγούς της ελαιοδίχτυα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή.

Στη δραστηριότητα Δi.2 η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί παλετοκιβώτια που θα χρησιμοποιούνται από τους ελαιοπαραγωγούς για τη συγκομιδή των ελιών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή και τη μεταφορά του στο ελαιοτριβείο.

Στη δραστηριότητα Δiv.2 η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί συσκευή μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας με παρελκόμενα με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του βέλτιστου χρόνου συγκομιδής του ελαιοκάρπου και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα Δiv.3 η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί καταγραφικό υγρασίας του ελαιοπυρήνα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία του ελαιοπυρήνα, με αυτόματο τρόπο με στόχο την περεταίρω επεξεργασία και αξιοποίηση του ελαιοπυρήνα.

Στη δραστηριότητα Εi.1. η Ο.Ε.Φ. θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της προέλευσης του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα Εi.2 θα εφαρμοστεί Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ., για την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, την ασφαλή διάθεση του στην αγορά και την ελαχιστοποίηση των διατροφικών κινδύνων που είναι δυνατό να προκύψουν από ακατάλληλα τρόφιμα.

Στη δραστηριότητα Εii.1 θα εφαρμοστούν στο ελαιοτριβείο Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018 αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα Εiii.1 η ΟΕΦ θα εφαρμόσει ένα σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της ΟΕΦ.

Στη δραστηριότητα ΣΤi.1 θα δημιουργηθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την προβολή της Ο.Ε.Φ. και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Εργασίας που θα υλοποιήσει η Ο.Ε.Φ.

Στη δραστηριότητα ΣΤii.1 θα γίνει επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ. με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας για την Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ, στην οποία δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει η Ο.Ε.Φ. στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας.