ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΕΤΟΣ (2021-2022)

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Α.ii.1 Μελέτη για τις δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης του

ελαιοπυρηνολύματος (πυρήνα δύο φάσεων) καθώς των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ.

Πραγματοποιήθηκε μελέτη διερεύνησης για την αξιοποίηση των υγρών & στερεών αποβλήτων του ελαιοτριβείου με την οποία η Ο.Ε.Φ αποσκοπεί στην αξιοποίηση του συνόλου των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου της με στόχο να έχει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Β.iii.1 Πιλοτική χρήση ‘‘έξυπνων παγίδων’’ για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς

Πραγματοποιήθηκε η πιλοτική τοποθέτηση των «έξυπνων» παγίδων παρακολούθησης του δάκου της ελιάς και η αξιολόγηση από τις καταγραφές τους. Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. έχουν διανεμηθεί οδηγίες ψεκασμού με τον προτεινόμενο χρόνο ψεκασμών.

B.iv.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

Παραδόθηκε ολοκληρωμένη βάση φυτοπροστασίας, η οποία θα επικαιροποιείται σε όλη τη διάρκεια της διετίας. Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. έχουν διανεμηθεί Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Β.iv.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Σύσταση ομάδας και Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
 • Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης που να καλύπτει τις απαιτήσεις του AGRO 2.1 & 2.2 / 3η Έκδοση 05.12.2019
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Τετράδια παραγωγών
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 03.2022 και στις 24.03.2022
 • Αναλύσεις εδάφους
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού AGRO 2.1 & 2.2

Γ.iii.1 Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του Προγράμματος τα ερωτηματολόγια στους παραγωγούς για λήψη και επεξεργασία δεδομένων και πραγματοποιήθηκε η  μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος, το οποίο προκύπτει από το σύνολο των διαδικασιών της παραγωγής του ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι το ελαιοτριβείο.

Γ.iii.2 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 03.03.2022 και στις 24.03.2022

Δ.i.1 Προμήθεια ελαιοδιχτυών

Για το πρώτο έτος παραδόθηκαν ελαιοδίχτυα (820 τμχ) διάστασης 8χ14, HDPE πράσινα.

Η προμήθεια ελαιοδιχτυών αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή.

Δ.i.2 Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Παραδόθηκαν 206 τμχ από 100% πολυαιθυλένιο, πιστοποιημένα ότι είναι κατάλληλα για τρόφιμα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου όσο και για την διαχείριση του κόστους καλλιέργειας

Δ.iv.2 Προμήθεια συσκευής μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας με παρελκόμενα

Παραδόθηκαν συσκευή μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας για το ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. με παρελκόμενα (Σφυρόμυλο άλεσης δειγμάτων ελαιοκάρπου, Ντεκάντερ οξύτητας ελαιοκάρπου και υγρών δειγμάτων, περιέκτη υγρών δειγμάτων και κάλυμμα ανάκλασης) τα οποία αποσκοπούν στον ακριβή προσδιορισμό του βέλτιστου χρόνου συγκομιδής του ελαιοκάρπου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Δ.iv.3 Προμήθεια καταγραφικού ελαιοπυρήνα για υγρασία και λάδι.

Παραδόθηκε καταγραφικό ελαιοπυρήνα για τον προσδιορισμό της υγρασίας – λαδιού ελαιοπυρήνα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία και λάδι του ελαιοπυρήνα, με αυτόματο τρόπο και με στόχο τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του ελαιοτριβείου και την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση του ελαιοπυρήνα.

Ε.i.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ

Παραδόθηκε στην ΟΕΦ η βάση ιχνηλασιμότητας με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα τόσο στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ όσο και στο σύνολο των παραγωγών της, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

Ε.i.2 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εγχειρίδιο Ιχνηλασιμότητας ISO 22005 για το ελαιοτριβείο
 • Εκπαιδεύσεις του προσωπικού του ελαιοτριβείου
 • Έκδοση πιστοποιητικού ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο

Ε.ii.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εγχειρίδιο ISO 9001 & ISO 22000 για το ελαιοτριβείο
 • Μελέτη HACCP για το ελαιοτριβείο
 • Εκπαιδεύσεις του προσωπικού του ελαιοτριβείου
 • Έκδοση πιστοποιητικών ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 για το ελαιοτριβείο

Ε.iii.1 Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ με αποτέλεσμα τη δημιουργία της μελέτης επικινδυνότητας. Παράλληλα διενεργήθηκαν οι κατάλληλες  αναλύσεις(υπολλειμμάτων ΦΠΠ,χημικές,οργανοληπτικές)στις δεξαμενές αποθήκευσης του ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ με σκοπό  τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα πρότυπα γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου.

ΣΤ.i.1 Επικοινωνιακό πλάνο της ΟΕΦ Διοργάνωση ημερίδας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος εργασίας Σχεδιασμός έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της Ο.Ε.Φ.

 • Σχεδιασμός φυλλαδίου για την προβολή της Ο.Ε.Φ.
 • Συλλογή δεδομένων και δημιουργία περιεχομένου προβολής και δημοσιότητας
 • Ολοκλήρωση φυλλαδίου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

ΣΤ.ii.1 Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

Η ιστοσελίδα της Ο.Ε.Φ. Α.Σ ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ https://agcoopmolaonpakion.gr επανασχεδιάστηκε με το  κατάλληλο περιεχόμενο που αφορά στο πρόγραμμα εργασίας και τα αποτελέσματα των δράσεων σε επίπεδο παραγωγής, συμμετεχόντων παραγωγών, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.