ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ο ΕΤΟΣ (2022)

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Α.ii.1 Μελέτη για τις δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης του

ελαιοπυρηνολύματος (πυρήνα δύο φάσεων) καθώς των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ.

 • Τεχνική μελέτη των απαραίτητων εγκαταστάσεων & απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού με το κόστος τους
 • Μελέτη βιωσιμότητας της μονάδας

Συνοψίζοντας παραδόθηκε η μελέτη διερεύνησης για την αξιοποίηση των υγρών & στερεών αποβλήτων του ελαιοτριβείου (1ο έτος), η τεχνική μελέτη των απαραίτητων εγκαταστάσεων & απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού με το κόστος τους και η μελέτη βιωσιμότητας της μονάδας.

Β.iii.1 Πιλοτική χρήση ‘‘έξυπνων παγίδων’’ για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς

 • Συμπερασματική πληροφορία κατανομής πληθυσμού του δάκου

Κατά την υλοποίηση του δεύτερου έτους του Προγράμματος Εργασίας, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε σε συλλογή δεδομένων από τις 5 “έξυπνες” παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού τους δάκου της ελιάς, που είχαν τοποθετηθεί κατά το πρώτο έτος σε ελαιώνες παραγωγών-μελών της Ο.Ε.Φ.

B.iv.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανανεώνεται και επικαιροποιείται κάθε τρεις μήνες και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Μολάων-Πακίων Ελαιουργικός έχουν διανεμηθεί Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Β.iv.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

 • Τεχνικές εκθέσεις φυτοπροστασίας
 • Τεχνικές εκθέσεις λίπανσης
 • Τεχνικές εκθέσεις καλλιεργητικών φροντίδων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση Συστήματος
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (αρ. πιστοπ. GR20-AG7524-1122)
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών (2)
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων (21)

Γ.iii.1 Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 • Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος
 • Πιστοποιητικό κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Γ.iii.2 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών.

Δ.i.2 Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Παραδόθηκαν 204 παλετοκιβωτία από 100% πολυαιθυλένιο, πιστοποιημένα ότι είναι κατάλληλα για τρόφιμα, διάτρητα με εξωτερικές διαστάσεις 120*100*76 cm και βάρος 36,6 kg περίπου το καθένα.

Ε.i.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων ιχνηλασιμότητας

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας της O.E.Φ και προκειμένου να συνεχιστεί η ορθή εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας τόσο στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ όσο και στο σύνολο των παραγωγών της, με την έναρξη της περιόδου συγκομιδής και ελαιοποίησης η ΟΕΦ επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων ιχνηλασιμότητας με τα αντίστοιχα στοιχεία της ιχνηλασιμότητας των παραγωγών και τις καταγραφές των στοιχείων συγκομιδής τους και ελαιοποίησης.

Ε.i.2 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Ανασκόπηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ISO 22005:2007

Ε.ii.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Μελέτη εκτίμησης και ανάλυσης επικινδυνότητας
 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ΙSO 9001 & ISO 22000

Ε.iii.1 Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

 • Αναλύσεις Υπολειμμάτων ΦΠΠ
 • Χημικές Αναλύσεις
 • Οργανοληπτικές Αναλύσεις
 • Αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσμάτων

ΣΤ.i.1Επικοινωνιακό πλάνο της ΟΕΦ Διοργάνωση ημερίδας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος εργασίας Σχεδιασμός έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της Ο.Ε.Φ.

 • Διοργάνωση ημερίδας (03.11.2022)
 • Σχεδιασμός φυλλαδίου για την προβολή της Ο.Ε.Φ.
 • Συλλογή δεδομένων και δημιουργία περιεχομένου προβολής και δημοσιότητας
 • Ολοκλήρωση φυλλαδίου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

ΣΤ.ii.1 Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση ιστοσελίδας

Με τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας έχει δοθεί έμφαση στη διασφάλιση ενός φιλικού, κατανοητού και εύκολα προσβάσιμου “περιβάλλοντος” με διαρκώς ανανεωμένο περιεχόμενο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την ΟΕΦ και τις δράσεις που υλοποίησε η ΟΕΦ στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας. Η ιστοσελίδα της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://agcoopmolaonpakion.gr, και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.