Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μολάων – Πακίων Ελαιουργικός λειτουργεί ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3351/12.12.2014 και τροποποίησε το καταστατικό του σύµφωνα µε τον Καν (ΕΕ) 1308/2013. Σήμερα αριθμεί 410 ελαιoπαραγωγούς – μέλη.

Ωστόσο, σύμφωνα µε την ΥΑ 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 2430/110502/ 2017 (ΦΕΚ 3800 Β)’ περί της αρµόδιας αρχής, ο ΑΣ Μολάων-Πακίων Ελαιουργικός κατέθεσε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αίτηση εκ νέου αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων-Πακίων. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της ΟΠ και σύµφωνα µε την ΥΑ 397/18235/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε, η Οργάνωση Παραγωγών κατέθεσε νέο τροποποιηµένο καταστατικό. Η ΟΠ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων-Πακίων αναγνωρίσθηκε µε την υπ’ αρ. 19436/3057/19.01.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας αριθµώντας 410 ελαιοπαραγωγούς – µέλη.

Η ΟΠ επικαιροποίησε την αναγνώρισή της σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ 28526/9-2-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αριθμώντας 410 μέλη.

Η Οργάνωση Παραγωγών συµµετέχει στα προγράµµατα οργάνωσεων ελαιουργικών φορέων από το 2015, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό και την περαιτέρω ενδυνάµωση της ποιότητας των ελαιοκοµικών της προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.