Εκπαίδευση παραγωγών

Β.iv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 146 παραγωγούς

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Εφαρμογή φυτοπροστασίας

(Σκευάσματα δακοκτονίας)

 

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Συγκομιδή

Ιχνηλασιμότητα

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό των προϊόντων