Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μολάων – Πακίων Λακωνίας υλοποίησε ως ΟΕΦ Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 την τριετία 2015- 2018, το οποίο περιλάμβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Βiv. Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 250 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ.

Αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους της ΟΕΦ, αφού στην περιοχή ευθύνης της παράγεται τόσο το ποιοτικά ανώτερο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης “Λακωνία”, όσο και το βιολογικό ελαιόλαδο. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίθηκε απαραίτητη καθώς εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των παραγωγών με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος με τη σωστή χρήση των εισροών και των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Γiii. Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/εκπαιδεύσεις παραγωγών
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΕΦ πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια στους 400 ελαιοπαραγωγούς της, εκ των οποίων 250 από την ομάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης και 150 από την Οργάνωση Παραγωγών με στόχο:

  • την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής ελαιολάδου
  • την ενημέρωση για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι
    περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων
  • την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος
  • την ορθή διαχείριση των αποβλήτων
    Με αυτό τον τρόπο όλοι οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία.

Δι.Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού όπως ελαιοδίχτυα και παλετοκιβώτια για τους παραγωγούς και το ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ.

Δiv. Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια συστήματος αζώτου για τις δεξαμενές του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ.

Ei. Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας
Σε επίπεδο ελαιοτριβείου αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας το οποίο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007. Ωστόσο, επειδή η σωστή ιχνηλασιμότητα στο ελαιόλαδο συνδέεται άμεσα με την παρακολούθησή της σε επίπεδο παραγωγού, στους παραγωγούς που συμμετείχαν στην ολοκληρωμένη διαχείριση δόθηκε ειδικά σχεδιασμένο τετράδιο ιχνηλασιμότητας στο οποίο καταγράφονταν όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω ιχνηλασιμότητα.

Eii. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου εφαρμόστηκε Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου.

ΣΤi Ενέργειες επικοινωνίας

Στόχος ήταν η ανάδειξη της βελτίωσης και ενίσχυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων της ΟΕΦ ως αποτέλεσμα υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων.